Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden behorend bij de website www.bestsecondhome.com en de dienstverlening van de Best Second Home Coach.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, en overeenkomsten met Buitenleven Makelaars BV, handelend onder de naam van Best Second Home, statutair gevestigd te Arnhem, hierna te noemen: "BSH". Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op het bezoeken van de website en/of het gebruikmaken van de zoekmachine van BSH in welke hoedanigheid dan ook.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. BSH: de rechtspersoon die haar website en/of zoekmachine ter beschikking stelt ten behoeve van gebruikers en de Best Second Home Coach die de gebruikers desgewenst bij elkaar brengt en adviseert.
b. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, anders dan alleen als bezoeker, gebruik maakt van de website en/of zoekmachine van BSH, dan wel van de diensten van de Best Second Home Coach (hierna: BSH Coach), te weten: aanbieders, adverteerders, bezoekers en derden;
c. Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een tweede woning of onroerende zaak, al dan niet door tussenkomst van de BSC Coach, te koop aanbiedt;
d. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet door tussenkomst van de BSC Coach, adverteert op of middels de website van BSH;
e. Bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website van BSH bezoekt en/of een selectie, al dan niet door tussenkomst van de BSH Coach, uit het aldaar aanwezige aanbod maakt;
f. Profiel: het zoekresultaat van een selectieprocedure middels de zoekmachine op de site van BSH bestaande uit een link naar de website en/of het e-mailadres van de aanbieder;
g. Vermelding: aanwezigheid van de gegevens en/of link naar de website van de aanbieder, zodanig dat een bezoeker van die website deze middels de aldaar aanwezige zoekmachine kan selecteren en/of bekijken en/of bezoeken.
h. BSH-coach: persoon die zich uit naam van BSH inspant om zo goed mogelijk te adviseren.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst met gebruikers.
a. Alle door of namens BSH gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn voor beide partijen vrijblijvend tenzij door BSH uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
b. Door middel van het verstrekken van een opdracht aan BSH verklaart de aanbieder en/of adverteerder zich tevens akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van BSH.
c. BSH behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
d. Een overeenkomst tussen BSH en een aanbieder en/of adverteerder komt tot stand zodra BSH deze overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of daaraan (een begin van) uitvoering heeft gegeven, zoals het mogelijk maken van de invoering van een object of advertentie op de website en waarvan daadwerkelijk gebruik is gemaakt, en/of de betaling heeft ontvangen.
e. Iedere overeenkomst met een aanbieder wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen, welke periode aanvangt op de invoerdatum van de woning op de site.
f. Iedere overeenkomst met een adverteerder wordt aangegaan voor een over een te komen duur, welke periode aanvangt op de overeengekomen ingangsdatum. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
g. Een overeenkomst met de BSH Coach komt tot stand indien hiertoe expliciete opdracht is verstrekt.

4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij bezoek website/gebruik zoekmachine/ aanbieders/adverteerders
Het is bezoekers van de website van BSH kosteloos toegestaan de website te bezoeken en/of gebruik te maken van de zoekmachine. Door middel van het bezoeken dan wel gebruik maken zoals hiervoor bedoeld, verklaart de bezoeker zich akkoord met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van BSH.
Voor of bij het sluiten van de overeenkomst staan de Algemene voorwaarden ter beschikking aan de aanbieder c.q. adverteerder en kunnen desgewenst worden opgeslagen.

5. Levering aan aanbieders/adverteerders/BSH-coach-bevragers
a. Levering, in het kader van een aan BSH verstrekte opdracht, aan een aanbieder vindt plaats door het invoeren van de gegevens van de aanbieder op de BSH website en het beschikbaar maken van deze gegevens voor daarmee overeenstemmende selectieopdrachten door gebruikers.
b. Levering aan een adverteerder vindt plaats door het plaatsen van de door deze aangeleverde advertentie en/of logo en/of link en/of vermelding in andere zin op de website van BSH, dan wel in of op een ander overeengekomen medium.
c. Levering zoals bedoeld onder sub a en b van dit artikel vindt slechts plaats nadat BSH een door de aanbieder en/of adverteerder ondertekende opdracht heeft ontvangen of ontvangst van de betaling op de door BSH aangegeven bankrekening, zoals bedoeld in art. 9 van deze Algemene Voorwaarden.
d. Levering van diensten door de BSH Coach vindt plaats door het voldoen aan de inspanningsverplichting volgens de overeenkomst.

6. Inhoud advertenties en website
a. De aanbieder en/of adverteerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan BSH aangeleverde teksten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot het uitvoeren van de aan BSH verstrekte opdracht.
b. BSH is vrij in het bepalen en wijzigen van de inhoud en lay-out van haar website. Hiermede wordt tevens bedoeld de omschrijving en benaming van producten en de rubricering daarvan in de meest brede zin van het woord. Een aanbieder en/of adverteerder kan derhalve aan enige bepaling en/of wijziging zoals hier bedoeld geen rechten en of aanspraken jegens BSH ontlenen.
c. De adverteerder dient vóór de aan hem door BSH gegeven datum het advertentiemateriaal aan BSH te doen toekomen. De specificaties waaraan dit materiaal dient te voldoen, en de wijze waarop het materiaal bij BSH dient te worden aangeleverd zijn bindend, en worden vermeld in de opdrachtbevestiging welke BSH aan de adverteerder heeft doen toekomen. Indien BSH niet tijdig en/of niet aan genoemde specificaties of wijze van aanlevering voldoend advertentiemateriaal heeft ontvangen, is BSH gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel deze met ander tekstueel of beeldmateriaal uit te voeren en/of aan te vullen.
d. BSH behoudt zich het recht voor, zij het onder beknopte opgave van redenen, om aan de aanbieder en/of adverteerder de plaatsing van door deze laatste aangeleverde teksten en/of afbeeldingen en/of andere gegevens geheel of gedeeltelijk te weigeren.

7. Overmacht
a. Indien BSH in een voorkomend geval niet in staat is om één of meerdere verplichtingen in het kader van de tussen haar en een aanbieder en/of adverteerder gesloten overeenkomst na te komen als een gevolg van overmacht, dan wordt dan wel worden de betreffende verplichting(en) van BSH voor de duur van de overmacht opgeschort.
b. Indien een geval van overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft BSH het recht om de door de overmacht getroffen overeenkomst(en) te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de aanbieder en/of adverteerder.

8. Tarieven
a. BSH brengt aan haar gebruikers het daarvoor geldende en verschuldigde tarief per object, verleende dienst of advertentie in rekening.
Alle tarieven van BSH worden geacht inclusief 19% BTW en vermeld in Euro’s te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. De hoogte van tarieven zal jaarlijks per 1 januari door BSH bepaald en/of geïndexeerd worden. Bedoelde bedragen worden op de website vermeld.
c. Indien door overheids- of andere organen dan wel bedrijven ten aanzien van het door BSH geleverde en/of
© Best Second Home   |   Algemene voorwaarden   |   Adverteren
Nederlands
English
Deutsch
- Advertenties -